# تفسیر_صوتی_اسراء_انصاری

تفسیر سوره مبارکه اسراء

http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/1.mp3 http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/2.mp3 http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/3.mp3 http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/4.mp3 http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/5.mp3 http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/6.mp3 http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/7.mp3 http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/8.mp3 http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/9.mp3  http://hedayatnoor.org/resource/Moharam91/10.mp3   لینک این تفسیر متعلق به سایت hedayatnoor.ir (سایت رسمی دکتر محمد علی انصاری) می باشد
/ 0 نظر / 72 بازدید