# تفسیر_سوره_مبارکه_زخرف

تفسیر سوره مبارکه زخرف

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Zokhrof.19.11.91.shiveye%20negahe%20Qoran%20be%20tabiat.mp3 http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Zokhrof.12.11.91.mazahere%20roboobiyate%20elahi.mp3 http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/zokhrof.05.11.91.Quran%20va%20Elme%20elahi%20(2).mp3 http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Zokhrof.28.10.91.cheraei%20arabi%20boodane%20quran.mp3   لینک این تفسیر متعلق به سایت hedayatnoor.ir (سایت رسمی دکتر محمد علی انصاری) می باشد. 
/ 0 نظر / 63 بازدید