تفسیر سوره فرقان

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/PiyambarVaKalamKhoda.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan%2027.10.90%20sabr%20%26%20refah.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan%2028.10.90%20fetne,%20sange%20ayar.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan29.10.90%20%20Takabor%20amel%20heramn.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan30.10.90sarmayeye%20behesht.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan3011.90shabe%20rehlate%20nabiye%20rahmat.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan1.11.90.Vijegihaye%20yek%20doost.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan02.11.90Qurane%20mahjoor.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.02.11.90.shabe%20shahadate%20emam%20hasane%20mojtaba.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan03.11.90.shabe%20shahadate%20Emam%20reza(a).mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan3.11.90.Tartil.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan13.11.90.Ghome%20loot.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.20.11.90.chanbareye%20hava.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.24.11.90.Hayate%20ensaniHayateheyvani.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.05.12.90.Nemato%20Gheflat.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.j17.11.12.90.Jahade%20kabir%20va%20qoran.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.18.12.90.j18.Ensan%20va%20peyvandha.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/forghan.19.2.91.shesh%20doreye%20afarinesh.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.20.2.91.borjhaye%20asemani.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.21.2.91.sabokbalane%20khodaei1.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.22.2.91.sabokbalane%20khodaei2.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.23.2.91.shabzendeh%20darane%20khodaei.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.25.2.91.myane%20raviye%20eghtesadi.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.4.3.91.goriz%20az%20sherk.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.4.3.91.keramate%20ensan.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.5.3.91.pakizehdamani.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.5.3.91.toberahmate%20hamishejary.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.6.3.91.hozoore%20batel.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.7.3.91.Afate%20laghv.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.7.3.91.deldadegi%20be%20ayate%20hagh.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.8.3.91.vijegiye%20hamsar%20va%20farzande%20ghoraani.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.11.3.91.Emamol%20motaghin%20pishvaye%20ebadorrahman.mp3

http://www.hedayatnoor.org/resource/elites/high/Forghan.18.3.91.haghighate%20raz.mp3

 لینک این تفسیر متعلق به سایت hedayatnoor.ir (سایت رسمی دکتر محمد علی انصاری) می باشد

/ 0 نظر / 64 بازدید